Predchádzajúci banner Nachádzajúci banner

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti EKOTERM s.r.o.
so sídlom Bělohorská 167/164, 169 00 Praha 6
IČO: 61682446
DIČ: CZ61682446
spoločnost zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 36952.
na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ekoterm-kurenie.sk

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti EKOTERM s.r.o. so sídlom
   Bělohorská 167/164,169 00 Praha 6, identifikačné číslo: 61682446, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,
   oddiel C, vložka 36952 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník,
   v znení neskorších predpisov, (ďalej len „občiansky zákonník“), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.ekoterm-kurenie.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
  2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho,
   jedná pri objednávaní tovaru vrámci svojej podnikateľskej činnosti alebo vrámci svojho samostatného výkonu povolania.
  3. Ustanovenia odchyľujúce sa od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve.
   Odchyľujúce sa dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.
  5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

  1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania.
   Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávánie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúcipovinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.
   Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte
   a pri objednávaní tovaru, sú predávajúcim považované za správne.
  3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií
   potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 12 mesiacov nevyužíva,
   či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmlouvy (vrátane obchodných podmienok).
  6. Kupující berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového
   a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 • UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť
   kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.
  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane
   dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, okrem nákladov na dopravu tovaru a nákladov na platbu za tovar. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.
  3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených
   s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný vrámci územia Slovenskej republiky.
  4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu.
   Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
   • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
   • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
  5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil,
   a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Udeliť súhlas a odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci okamžite po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
  6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
  7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  8. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku,
   a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
  9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 • CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu následujúcimi spôsobmi:
   • v hotovosti alebo platbou kartou v prevádzke predávajúceho na adrese Bělohorská 164 (1.poschodie), 169 00, Praha 6
   • v hotovosti na dobierku v miete určenom kupujúcim v objednávke.
  2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.
   Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
  4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
  5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločně s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnenú okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
  6. Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákoníku sa nepoužije.
  7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
  8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty.
   Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 • ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy
   o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako i tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne pomiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.
  2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@ekoterm-kurenie.sk.
  3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené
   s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovnou cestou. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné, v pôvodnom obale.
  4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho, vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ho predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpí kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá, alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
  5. Kupujúci berie na vedomie, že zodpovedá predávajúcemu za sníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vrátí predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcemu, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.
  8. Prejsť na formulár na odstúpenie od zmluvy
 • PREPRAVA A DODANIE TOVARU

  1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavku kupujúceho, nesie kupujúcí riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcemu v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
  3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným sposobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobôm doručenia.
  4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti prepravy a dodania. Ak nepreukáže kupujúci opak, má sa za to, že tovar bol doručený neporušený.
  5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
 • PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi
   (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníku).
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
   • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi predvádzanej,
   • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa, tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutému vzoru alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzoru alebo predlohy,
   • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
  4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
  5. Právo z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky: EKOTERM s.r.o., Bělohorská 167/164, 169 00 Praha 6, tel.: +420 235 300 840, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo na mieste podnikania. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. Náklady na uplatnenie práva z chybného plnenia nesie kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie má však kupujúcí právo na úhradu nutných nákladov, ktoré mu v súvislosti s uplatnením práva z chybného plnenia vznikli.
  6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisejúcich so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej adrese www.ekoterm-kurenie.sk.
 • ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  2. Kupujúcí berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru), sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
  3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníku.
  4. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
  5. Mimosúdne vybavovanie sťažností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@ekoterm-kurenie.sk. Informáciu o vybavení stažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
  6. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva vrámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
  7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákoníku.
 • DORUČOVANIE

  1. Ak nebude dohodnuté inak, kompletná korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmlouvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu môže byť doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.
  2. Správa je doručená:
   • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server doručenej pošty, integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
   • v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
   • v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak ju odmietne adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevzať) zásielku prevzať,
   • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a odovzdania výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.
 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak sa strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmuvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
  3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  5. Kontaktné údaje predávajúceho - adresa pre doručovanie: EKOTERM s.r.o., Bělohorská 167/164, 169 00 Praha 6, adresa elektronickej pošty: obchod@ekoterm-kurenie.sk, telefón: +420 235 300 840
  6. Podl'a zákona o evidencii tržie je predávajúci povinný vystaviť účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prujatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskor do 48 hodin. Platí od 1.3.2017
  7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2014.
 • Doprava zadarmo! Už pri objednávke nad 200 € za Vás dopravu po celej SR hradíme my.

  Spôsob platby
  • Platba na dobierku (1.9 €)
  • * zadarmo od 200 €
  • Platba vopred (0 €)
  • Platba v hotovosti (0 €)
  • Platba kartou (0 €)
  Visa Visa Electron MasterCard
  Spôsob dopravy
  • GLS (6.9 €)
  • * zadarmo od 200 €
  • DPD (9.9 €)
  • * zadarmo od 200 €
  • Osobný odber Praha, ČR (0 €)
  • Osobný odber Ústí nad Labem, ČR (0 €)
  • DB Schenker - paleta (49 €)
  Overené zákazníkmi

  Obchod Ekoterm-kurenie.sk získal vďaka spokojnosti overených zákazníkov prestížny certifikát Overené zákazníkmi. Recenziu na tento obchod môžu písať len overení zákazníci - tým máte istotu pravdivosti recenzií.

  Kontaktujte nás
  Provozovna Praha
  EKOTERM s.r.o.
  Bělohorská 164 (1.patro)
  169 00 Praha 6
   
  Tel.: +420 235 300 840
  Tel.: +420 235 300 842
   
  Telefóny a fax aj mimo otváraciu dobu:
  Tel.: +420 732 769 017
   
  IČ: 61682446
  DIČ: CZ61682446
   
  E-mail: obchod@ekoterm-kurenie.sk
  E-mail: j.krecek@topenipraha.cz
   
  Otváracia doba:
  Pondelok - Piatok
  08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
  Výdajné miesto Ústí n / L
  František Křeček - EKOTERM
  V Podhájí 30
  400 01 Ústí nad Labem
   
  Tel.: +420 604 273 655
   
   
  E-mail: usti@topenipraha.cz
   
  Otváracia doba:
  Pondelok - Piatok
  08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
  Bankové spojenie:
  Číslo účtu:115-5552240267/0100
  IBAN:CZ2301000001155552240267
  SWIFT (BIC):KOMBCZPPXXX
  Newsletter

  Tisíce položiek skladom!

  Na trhu sme už od 1990

  Osobný odber v Prahe alebo Ústí n. L.

  Nahoru

  Spoločnosť EKOTERM, s.r.o. žiada o Váš súhlas s používaním súborov cookie na účely výkonu a reklamy. Reklamné súbory cookie tretích strán používame na to, aby sme Vám mohli ponúkať prispôsobenú reklamu. Ďalšie informácie alebo doplnenie nastavení získate kliknutím na tlačidlo "Viac informácií". Súhlasíte s používaním súborov cookie a spracovaním spojených osobných údajov?

  Viac informácií